BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Székács József (Orosháza, 1809. febr. 2. – Bp. 1876. júl. 29.) ev. püspök. Elemi iskoláit szülőföldjén, a gimnáziumot 1820-tól 1826-ig Mezőberényben, a bölcsészeti és teol. tanfolyamot 1826-tól 1829-ig Sopronban végezte. Néhány évi nevelősködés után 1834 tavaszán külföldre ment, hol két szemesztert a berlini egyetemen, egyet a lipcsein töltött. Bölcsézetdoktori oklevéllel tért vissza hazájába, s 1836 kezdetétől ismét nevelőséggel foglalkozott, míg 1837 őszén pesti magyar lelkész lett. Miután a →bányai egyházkerületnek 1845 tavaszától 1858-ig főjegyzője volt, 1860 nyarán püspökévé választatott. Ez állásáról 1872-ben lemondott, de lelkészi hivatalát haláláig megtartotta. – A pesti német-magyar egyház felvirágzása s kivált gimnáziumának fejlesztése, a budai egyház megalkotása nagy részben az ő működésének eredménye. A →pátens elleni küzdelemben vezető szerepet vitt, az egyetemes →gyámintézet megteremtésében kiváló részt vett, a pesti →teol. akadémián évekig adott elő. 1866-tól 1868 végéig országgyűlési képviselő is volt. A jenai egyetem 1865-ben teol. díszdoktorrá tette, a Kisfaludy-társaság 1838-ban tagjai, a Magyar Tud. Akadémia 1836-ban levelező, 1870-ben tiszteletbeli tagjai közé sorozta. Írói munkálkodásának termékei a szépirodalom és esztétika terén is elismeréssel találkoztak, az egyházi irodalomban pedig jelentékeny helyet biztosítottak számára. Ily irányú művei: Beköszöntő beszéd… (Pest, 1837.) Egyházi beszéd… a pesti özönvíz napjai után. (Uo. 1838.) Egyházi beszéd szentháromság utáni 24. vasárnap. (Uo. 1838.) A ker. vallás katechismusa (Ziegenbein után ford.). (Uo. 1841.) (VI. kiad. 1885.) Emlékbeszéd br. Prónay Sándor felett (Magyar Tud. Akadémia Évkönyve, 1842.). Beiktató beszéd →Bauhofer György Budára való beköszöntésekor (németül). (Pest, 1844.) Imádságok és buzgólkodások. (Uo. 1845.) (IV. kiad. 1892.) Igénytelen vélemények a két evangyéliumi egyház ügyeinek igazgatását tárgyazó miniszteri törvényjavaslat felett. (Uo. 1856.) (Hunfalvy János fordításában németül is megjelent.) A magyarhoni ágost. és helv. hitvallásúak szabad és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító törvények. (Uo. 1860.) (Németül is.) Kisebb imakönyv. (Uo. 1868.) Összegyűjtött egyházi beszédei. (Uo. 1871.) – valamint azok az imák és beszédek, melyeket Stréter János (1842.), →Mária Dorothea (1855.), Zsigray Jánosné (1862.), Balassa János (1869.) temetésén, gr. Teleki József (1855.), Tihanyi Ferenc (1859.) és Deák Ferenc (1876.) emlékére, meg Berzsenyi Dániel sírja felett (1860.) tartott. Kiadta a „bányakerületi utasítások”-at (1871.), valamint több ízben az egyetemes egyház és a bányai egyházkerület névtárait, úgyszintén adott ki egy szlovák Agendát (1867.) és →Török Pállal a Maklári Pap Lajos „Bibliai egyezményes szótár”-át. Ugyancsak Török Pállal együtt szerkesztője volt a régi P. E. I. L.-nek (1842–1848.), a Lelki Kincstárnak (1860–1861.), az Egyházi Tárcának (1854–1855.) és a →Prot. Lelkészi Tárnak (1854–1855.). Prédikációs gyűjteményekben, a →Haán-kiadta →énekeskönyvben s a Prot. Képes Naptárnak első évfolyamaiban szintén vannak dolgozatai. Kéziratban is maradtak munkái. – Apósa volt →Győry Vilmosnak.

Irodalom: Győry Vilmos: Sz. J. bányakerületi ev. superintendens (1877.), Zsilinszky Mihály: Sz. J. emlékezete (1878.), : Sz. J. (1909.), Ballagi Mór: Emlékbeszéd Sz. J. fölött (1879.), Benkő István: Sz. J. élete és irodalmi munkássága (1901.), Törteli Lajos: Sz. J. élete és működése (A „Székács-emlékkönyv”-ben, számos teol. értekezésselegyütt), Patay Pál: Dr. Sz. J. (1914.).