BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rácz Lajos (Mád, 1864. ápr. 15. – ?Sárospatak, 1934. aug. l.) ref. tanár. Az 1874–75. tanévben Szepesbélán volt, magánúton végezve a gimnázium első osztályát. A másodikat Késmárkon, a többit Sárospatakon 1882-ben s a teológiát is ugyanott 1886-ban végezte. Egyévi →seniorság után 1887-től a lipcsei, 1888-tól a budapesti egyetemen bölcsészetet hallgatott, 1889 szeptemberében Sárospatakon lett gimn. helyettes, 1894-ben rendes tanár, 1892-ben bölcsészetdoktorságot szerzett Budapesten. 1907-ben a bölcsészet tanára lett a sárospataki akadémián, 1923-tól egyedül a →teol. akadémián működvén. 1929-ben nyugalomba lépett. – A →budapesti második zsinatnak megüresedés folytán 1910-ben választott póttagja és a negyediknek is hasonlóképpen póttagja volt. – Irodalmi téren sokat dolgozott, 1884 őszén megindította s két tanévben szerkesztette a Sárospataki Ifjúsági Közlönyt. Egyházi érdekű és tárgyú cikkeit leginkább a →Sárospataki Lapokban, melynek 1895–96-ban főmunkatársa, és a →Sárospataki Ref. Lapokban, melynek 1906 második felétől 1927-ig felelős szerkesztője volt, tette közzé. – Neve alatt jelentek meg e körből: Az evangéliumi és a pápás egyház (Prot. Szle, 1896.). Melanchthon emlékezete. (Debrecen, 1897.) Két angol darwinista (Prot. Szle, 1901.). Természettudomány és vallás (Uo. 1904.). A keresztyénség lényege (Harnack után ford.). (Sárospatak, 1906.) Kálvin és a művészetek (Prot. Szle, 1910.). Kálvin és Rousseau (Uo. 1910.). Egy magyar és egy német antikantianus érintkezése (Sp. Ref. Lapok, 1910.). Pictet Benedek (Prot. Szle, 1911.). Vinet Sándor (Uo. 1911.). Rousseau J. J. (Uo. 1912.). A savoyai vikárius hitvallása (Rousseau után ford. bevezetéssel és jegyzetekkel). (Sárospatak, 1912.) Rousseau mint moralista. (Budapest, 1913.) →Erdélyi János Sárospatakon (Sp. Ref. Lapok, 1913.). A filozófia oktatása és oktatói a sárospataki főiskolában. (Hely és év n.) Giordano Bruno halála (Prot. Szle, 1914.). Lutherische Reliquien in Ungarn (Ungarische Rundschau, 1914.). Jézus és a világháború. (Sárospatak, 1916.) Leibniz Gottfried Vilmos (Prot. Szle, 1916.). Régi levelek (Uo. 1918.). A reformáció okai, előzményei („A mi örökségünk” c. kötetben). (Sárospatak, 1918.) Pascal és a Vidéki levelek (Prot: Szle, 1924.). Vidéki levelek (Pascal után ford.). (Tahitótfalu, 1925.) Újszövetség és görög filozófia (Prot. Szle, 1927.). A történelmi materialismus és a vallás. (Miskolc, 1928.) Adalékok a 17. század magyar műveltsége történetékez. (Sárospatak, 1930.) →Kazinczy és a sárospataki főiskola. (Debrecen, 1931.) A protestantismus hatása tudományos életünkre. (Budapest, 1931.) →Comenius Sárospatakon. (Uo. 1931.)