BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pálfy József (Farád, 1812. – Sopron, 1869. júl. 3.) ev. tanár. Tanulmányait Sopronban elvégezvén, 1833-ban a bécsi teol. intézetbe iratkozott be. Hazatérte után három évig gr. Zay Károlynál nevelősködött, majd →káplánkodott Komáromban, míg 1839-ben lelkész lett Mencshelyen. Miután rövid ideig gimn. tanár volt Sopronban, ismét papságot vállalt Nagygeresden, 1853-ban pedig újból Sopronba ment tanárnak és egyúttal magyar lelkésznek. Nagy részben az ő buzgólkodásának köszöni önálló intézetté fejlődését az ottani tanítóképezde, melynek aztán igazgatói tisztét haláláig vitte. – Sok érdeme van az 1846-ban alakult →gyámintézet létesítésében is. Részt vett abban a tanácskozásban, mely a magyar prot. egyházi szervezet ügyében 1855 május-júniusában tartatott Bécsben. – Egy pár más irányú tankönyvet és a következő egyházi érdekű műveket írta: Magányos áhítatosság oltára. (Sopron, 1847.) (Több kiadása van.) A ker. vallástudomány veleje. (Uo. 1850.) A →dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület rövid történeti rajza (Dunántúli ev. egyházkerület névtára 1853-ra). Oskolai beszédek a soproni ev. főtanodai ifjúság előtt (2. f.). (Sopron, 1854–55.) Luther kis kátéja Wendel H. magyarázataival (átd.). (Uo. 1859.) (IV. kiad. 1880.) Utasítás ev. népiskola-tanítók számára. (Uo. 1861.) A ker. anyaszentegyház története. (Uo. 1862.) (VII. kiad. Bereczky Sándortól átnézve a magyar prot. egyház részletesebb történetével, Budapest, 1902. VIII. kiad. uo. 1912.) A ker. anyaszentegyház rövid története. (Sopron, év n.) (VI. kiad. 1891.) Bibliai történetek, (Uo. 1864.) (II. kiad. Magyaróvár, 1869.) A zsidó földnek és a zsidó nép erkölcseinek megismertetése („Segédkönyv…”). (Sopron, 1864.) Beszéd →Karsay Sándornak püspökké beiktatásakor. (Uo. 1867.) A felette →Trsztyenszky Gyulától tartott beszéd szintén megjelent.

Irodalom: Kapy Béla: P. J. élete és jellemrajza (1907.), Domanovszky Endre: Emlékbeszéd P. J. felett (1870.).