BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mikulik József (Dobsina, 1852. jan. 24. – Rozsnyó, 1886. jan. 14.) ev. vallású ügyvéd. Dobsinán kezdte iskoláit. Azután Rozsnyón tanult, végül Eperjesen, ahol a jogot is végezte. Egy ideig szülővárosában ügyvéd, egyszersmind városi tanácsos volt, majd közjegyzőhelyettes lett Rozsnyón. – Nagy reményekre jogosító történetírói munkásságának termékei közül egyházi szempontból becsesek: Dobschau… (Kassa, 1878.) Magyar kisvárosi élet a 16–17. században. (Rozsnyó. 1885.) A gömöri ág. hitv. ev. esperesség története 1520–1740. (Pozsony, 1917.) (Közrebocsátotta és a szerző életrajzával ellátta →Kovács Sándor.)