BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kiss Kálmán (Hegymegi) (Porcsalma, 1843. aug. 14. – Nagykőrös, 1913. okt. 31.) ref. tanár, Kiss Áron püspök fia. A gimnáziumot Szatmáron kezdte (egy évig a róm. katolikusoknál). Lőcsén folytatta, Sárospatakon végezte, ahol aztán teológiát hallgatott s 1864-től →esküdt-diák volt. 1866-tól nevelősködött 1868 tavaszáig, midőn atyja mellé Porcsalmára ment segédlelkésznek. Még ez évben lelkész lett Mándon, majd 1875-ben tanítóképezdei tanár Nagykőrösön, hol 1883-tól az igazgatói tisztet is vitte, haláláig. – 1911 őszén egyházkerületi tanácsbíróvá választatott. A →budapesti első zsinatnak pót-, a másodiknak rendes tagja volt. Az egyházi lapokban megjelent kisebb-nagyobb dolgozatain kívül számos, különböző szakokba vágó tankönyvet és több egyháztörténeti művet írt. Egyházi érdekű művei: A vetési ref. egyház története. (Kecskemét, 1875.) A →szatmári ref egyházmegye érvényes statutumai. (Uo. 1875.) A szatmári ref. egyházmegye története. (Uo. 1878.) (Különnyomatok belőle: a botpaládi, csengeri, fehérgyarmati, mándi, nagyszekeresi, porcsalmai és szamosdobi egyházak története.) A bibliai könyvek története és symbolika (Tankönyv). (Uo. 1878.) (II. kiad. 1886.) →Báthory Zsófia életrajza. (Nagybánya, 1879.) A régi nagykőrösi ref. gimnázium (Sp. Lapok, 1882.). Bevezetés az ev. ref. ker. vallásra (Tankönyv). (Budapest, 1882.) Ref. ker. vallástudomány (Tankönyv). (Uo. 1883.) (II. kiad. uo. 1891.) A kecskeméti és nagykőrösi ref. egyház pere az iskola felett (Sp. Lapok, 1883.). Az ev. ref. ker. egyház kultusza és szervezete Magyarországon (Tankönyv). (Nagykőrös, 1885.) (II. kiad. Uo. 1894.) →Bethlen Gábor és a nikolsburgi béke (Czelder Figyelője, 1887.). →Károlyi Gáspár életrajza (A – „Károlyi-emlékkönyv”-ben). (Budapest, 1890.) Ref. ker. vallástani kézikönyv (Népiskolai tankönyv). (Uo. 1892.) Vallástani vezérfonal (Tankönyv). (Uo. 1892.) →Alvinczi Péter, a kassai magyar pap (P. E. I. L., 1893–94.). Élő reménység (Imakönyv). (Budapest, 1895.) A nagykőrösi és dunamelléki ev. ref. tanítóképző intézet monográfiája. (Nagykőrös, 1896.) Gyászbeszéd dr. Dezső Gyula… felett. (Uo. 1905.) →Bocskay-képek. (Sárospatak, 1906.) A nagykőrösi ref. temető. (Nagykőrös, 1907.) Dr. H. →Kiss Áron emlékezete. (Uo. 1914.)